پیله ی تنهایی

دردل قلب یخ زده

Image and video hosting by TinyPic

 ای خداHARDدلمFORMATمکن         FILEمن را خالی برکت نکن

 OPTIONغم را خدایاONمکن               FILEاشکم را خدایاRUN  مکن

 DELTREEکن شاخه های غصه را      سردی و افسردگی را هر سه را

 JUMPERشادی بیا تاSETکنیم           سیستم اندوه راRESETکنیم

نام توPASSWORDدرهای بهشت       آدرسE-MAILسایت سرنوشت

ای خدا روز ازلCADداشتی                  MOUSEبود اما مگرPADداشتی

که چنین طرح3Dمی زدی                      طرح خود بر رویCDمیزدی

تا نیفتدBUGدر اندیشه مان                     تا که ویروسی نگردد ریشه مان

ای خدا از بهر ما ایمن فرست               بهر دلهای پر آتشFANفرست

ای خدا حرف دلم با کی زنم                  HELPمی خواهم کهF1می زنم

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:3  توسط تنها  |